Klachten als burn-out, hoofdpijn, migraine, angst/depressie en onbegrepen lichamelijke klachten kunnen een sterke impact hebben op het arbeidsfunctioneren, mogelijk leidend tot ziekteverzuim of zelfs tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Zowel voor een werkgever als een medewerker of werkzoekende is het van belang dat de betreffende persoon zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidsproces. Daarnaast is het van belang dat, indien van toepassing, uitval voorkomen wordt. Neurofeedback zou een belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren van het persoonlijk functioneren, zowel curatief als preventief. Neurofeedbacktraining wordt afgestemd op de problematiek van de betrokken persoon en op de wensen van de werkgever. Indien van toepassing zal de neurofeedbacktraining worden aangevuld met bijvoorbeeld ontspanningstraining, aspecten uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), biofeedback en psycho-educatie.

Aanmelding/verwijzing

Wanneer er sprake is van ziekteverzuim worden medewerkers over het algemeen aangemeld door bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, HR-managers en re-integratiemanagers.

Het Neurofeedback Instituut Nederland krijgt daarnaast ook verwijzingen van uitkeringsinstanties betreffende werkzoekenden. Belangrijke contactpersonen in dit kader zijn arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches werkzaam bij een uitkeringsinstantie.

Samenwerking

Het Neurofeedback Instituut Nederland werkt samen met re-integratiebedrijven als onderdeel van een re-integratietraject. Deze kunnen betrokkenen ondersteunen ten aanzien van het benaderen van potentiële werkgevers en andere informatiebronnen bij het zoeken naar de meest passende baan voor de cliënt. Het Neurofeedback Instituut Nederland kan indien gewenst verwijzen binnen ons netwerk van re-integratiebedrijven.

Doel

Door middel van neurofeedback wordt gestreefd naar klachtenreductie en het verbeteren van het functioneren zodoende dat re-integratie in een nieuwe of huidige baan zo optimaal mogelijk plaats kan vinden en dat de persoonlijke effectiviteit wordt vergroot. Het Neurofeedback Instituut kan een rol spelen in het blijven coachen en begeleiden van de betrokkene bij het aangaan van een dienstverband of bij werkhervatting bij de werkgever.

Afstemming en overleg

Onderlinge afstemming en overleg tussen alle betrokken personen (zoals betrokken medewerker of werkzoekende, werkgever, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige) en de casemanager van het Neurofeedback Instituut Nederland vindt tweemalig plaats. Het eerste overleg vindt vooraf aan het trainingstraject plaats en is naast een kennismaking tevens gericht op nadere informatieverschaffing en het afstemmen van de centrale doelen in het traject. Bovendien kunnen er praktische adviezen worden gegeven ten aanzien van de ondersteuning van en omgang met betrokkene en een eventueel best passende werkomgeving. Een tweede overleg zal plaatsvinden aan het einde van het traject ter evaluatie. Indien gewenst kan een tweede overleg ook eerder plaatsvinden. Er bestaan tevens mogelijkheden voor tussentijds telefonisch overleg, indien betrokkene daarmee instemt.

Aanvullende onderzoeken

Ten aanzien van het werkgerelateerd functioneren kan een uitgebreider onderzoek gewenst zijn naast de gebruikelijke procedures van neurofeedback. Naast neurofeedback worden ook de volgende diensten geboden binnen het Neurofeedback Instituut Nederland:

  • Belastbaarheidsonderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Persoonlijkheidonderzoek

Wilt u meer informatie of een persoonlijk afspraak, mailt u dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.