Oorspronkelijk zijn cognitieve therapie en gedragstherapie los van elkaar ontstaan. Gaandeweg zijn de twee therapieën steeds meer met elkaar geïntegreerd en tegenwoordig worden ze als één therapie, de cognitieve gedragstherapie, gezien.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie. Uit deze studies komt naar voren dat voor veel psychische klachten deze therapievorm superieur gezien wordt aan andere benaderingen. De werkwijze van deze therapievorm, namelijk het praktisch aanpakken van disfunctionele gedachten en gedragingen door middel van huiswerkopdrachten en oefeningen, wordt als positief ervaren en levert goed resultaat.

Cognitieve gedragstherapie wordt effectief toegepast bij diverse psychische klachten. Hieronder vallen depressiviteit, angststoornissen, ADHD en andere aandachtsgerelateerde klachten, overspannenheid, stress, burn-out en slaapproblemen.

Cognitieve gedragstherapie kan helpen wanneer u zich somber of gespannen voelt, maar ook als u erg druk bent en moeite hebt om uw grenzen aan te geven en structuur te houden. Tevens biedt het ondersteuning bij autisme of slaapgerelateerde klachten.

Tijdens de gesprekssessies kan ook psycho-educatie worden gegeven. Deze informatie en voorlichting over de psychische klachten die u hebt kan u een stukje herkenning en steun geven. Tevens kan het helpen in het acceptatieproces en biedt het u handvatten hoe het best met een beperking om te gaan.

Cognitieve gedragstherapie is een therapie die zowel bij volwassenen als kinderen effectief is. Het is een methode die stapsgewijs en in het eigen tempo werkt.

Cognitieve gedragstherapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Als gebeurtenissen vooral vanuit een negatief oogpunt worden bekeken, is de kans groter dat iemand een angstig of somber gevoel krijgt, waarbij dit ook zijn weerslag zal hebben in negatief gedrag.

Tevens wordt tijdens de cognitieve gedragstherapie gekeken naar het gedrag. De manier van gedragen, heeft invloed op de manier van voelen. Als er vanuit onzekerheid of angst een situatie gemeden wordt, geeft dit op korte termijn opluchting. Op lange termijn zal dit de angst en onzekerheid alleen maar versterken.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie zal zowel naar de cognities als naar het gedrag worden gekeken. Samen met de therapeut gaat u op zoek naar uw disfunctionele cognities en problematisch gedrag en naar de situaties waarin deze voorkomen. Knelpunten en manieren om met zaken om te gaan, worden in kaart gebracht. Vervolgens zal de therapeut u helpen om tot meer realistische standpunten en beter passend gedrag te komen. Door trainingen in de behandelkamer, in het dagelijks leven en door het maken van diverse huiswerkopdrachten zal u gaandeweg komen tot nieuwe gedachten en daardoor een ander, positiever, gedrag.

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit gesprekstherapie gecombineerd met gedragstherapie. In deze therapie staan uw cognities centraal: de gedachten, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen. Door samen met de therapeut naar deze cognities te kijken en disfunctionele gedachten om te buigen, leert u een gebeurtenis anders te interpreteren. Hierdoor ontstaat er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Als deze negatieve gevoelens verdwijnen, zal dit ook zijn invloed hebben op het gedrag, waardoor negatief gedrag afneemt.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. De therapie is gericht op het heden én de toekomst. Cognitieve gedragstherapie leert u beter omgaan met uw klacht(en).